آیدین او غوللری

آیْدین‌ اوغولْلَری‌۱، خاندانى‌ ترکمانى‌ که‌ از ۷۰۸ تا ۸۲۹ق‌/ ۱۳۰۸- ۱۴۲۶م‌ بر ولایت‌ آیدین‌، جنوب‌ غربى‌ آسیای‌ صغیر، فرمان‌ راندند. به‌ هنگام‌ زوال‌ دولت‌ سلجوقیان‌ روم‌، قلمرو آنان‌ به‌ ۱۰ امیرنشین‌ کوچک‌ تجزیه‌ شد که‌ آیدین‌ یکى‌ از آنها بود. از شهرهای‌ زیر فرمان‌ این‌ خاندان‌، ازمیر، ایاسلوق‌، آلاشهر، آقچه‌شهر، آیدین‌ (گوزل‌ حصار)، بِرگى‌، بلاط، بزدغان‌، تیره‌، سلطان‌ حصار، صارت‌، نازیللى‌ و ینى‌شهر در خور یاد کردن‌ است‌ (زامباور، .(۱۵۱ گرچه‌ مرکز حکمرانى‌ آنان‌ شهر آیدین‌ بود، امیران‌ این‌ خاندان‌...