ابوریحان بیرونی

رشته : جانور شناسی      محل تولد : خوارزم      تاریخ تولد : ۳۶۲
خلاصه : ابوریحان یکی از دانشمندان و مشاهیر ملی ایران است . اهمیت عمده او را دراین بود که درریاضیات و علم هیات و نجوم درزمان خود تقریبا یگانه عالم بوده و می توان گفت یگانه عالم بزرگ آن دوره دراین فنون وی بود . ابوریحان بیرونی مردی یک فن و متخصص بود و درامر هیات و نجوم و علوم طبیعی مهارت داشت.
همسر و فرزندان : ابوریحان چندین سال از عمر خویش را درهندوستان گذرانید و زبان سانسکریت فراگرفت و با کتب ریاضی ‌، نجوم ،‌فلسفه و علوم وادیان هندی وبه طورکلی بافرهنگ اقوام هند به خوبی آشنا شدو و معرفت عمیقی به احوال هندوستان حاصل کرد.
زمان و علت فوت : وفات ابوریحان بیرونی درسوم رجب ۴۴۰ بود . او درهنگام فوت تقریبا ۷۸ سال داشت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : تا سال ۴۰۷ هجری ابوریحان درخوارزم درخدمت ماموران خوارزمشاه بود اما ظاهرا ازسال ۴۰۸ او در نزد محمود غزنوی بوده است. وی درسفرهایی که محمود به هندوستان از برای غزوه فتوحات لشکر کشی می کرد همراه بود. ادامه خواندن “ابوریحان بیرونی”