ابو اعور سلمی

اَبو اَعْوَرِ سُلَمی، عمروبن سفیان بن سعید، از سرداران مشهور معاویه در جنگ صفین و از فاتحان شهرهای مصر و شام. ابوعور به تیرۀ بنی ذَکوانِ سُلَیم نسب می‌برد (کلبی، ۴۰۶-۴۰۷؛ ابن قتیبه، ۴۶۷). پدرش که هم‌پیمان حرب بن امیّه بود. در جنگ اُحد در صف مشرکان حضور داشت و گفته‌اند همو بود که که نخستین کس از مسلمانان را به شهادت رساند (واقدی، ۱/۳۶۶؛ ابن سعد، ۲/۶۶، ۳/۵۶۲). تاریخ تولد ابواعور دانسته نیست. برخی گفته‌اند که او صحبت پیامبر...