گوهرنامه – ۴۲

یک فرد اغلب به واسطه ی یک واژه، عاقل یا احمق پنداشته می شود.
به راستی باید مراقب آنچه می گوییم باشیم

_ کنفوسیوس