برچسب: ارد

سخنان ارد بزرگ : گیتی، ادب، انتخابات ۰

سخنان ارد بزرگ : گیتی، ادب، انتخابات

امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است . ارد بزرگ انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . ارد بزرگ ادب نمایه آغازین خرد است. ارد بزرگ ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای تاریخ . ارد بزرگ نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید . ارد بزرگ گیتی همواره در حال زایش...

سخنان ارد بزرگ : کودکی ۱

سخنان ارد بزرگ : کودکی

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد . ارد بزرگ رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگ هرگز به کودک خویش نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند...

سخنان ارد بزرگ : پیران و خنده ۱

سخنان ارد بزرگ : پیران و خنده

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگ خنده در ورای خود رازها در سینه دارد . ارد بزرگ خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگ پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد بزرگ پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند . ارد بزرگ

سخنان ارد بزرگ : فرمانروا ۱

سخنان ارد بزرگ : فرمانروا

فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگ سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! ارد بزرگ مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! . ارد بزرگ فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . ارد بزرگ فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها...

سخنان ارد بزرگ : عشق ۰

سخنان ارد بزرگ : عشق

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو...