گوهرنامه – ۶۵

نخندید، گریه نکنید، بیزار نباشید، بلکه بفهمید. _اسپینوزا