گوهرنامه – ۳۷

محبت به کسانی که تو را دوست دارند، اعتباری برای تو نیست چون گناه کاران هم به کسانی که آن ها را دوست دارند محبت می کنند نیکی در مقابل نیکی، اعتباری برای فرد محسوب نمی شود، زیرا گناه کاران هم به گناه کاران قرض داده و انتظار دارند وام آن ها به طور کامل پرداخت شود _ Luke 6:30-34 به نقل از کتاب : “پول، جنایت و مافیا – در اِفشاری واتیکان – اثر پل ویلیامز