گوهرنامه – ۵

انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛
انسان عادی، به آسایش خود.

_کنفوسیوس حکیم