اسحاق

بر اساس اعتقادات مسیحیت * درستی وعدۀ خدا اسحاق یعنی:او میخندد در کتاب مقدس:تقریبا ۱۳۷ بار نام او بکار برده شده است.برای دانستن بیشتر در بارۀ این مرد باید کتاب پیدایش به قلم موسی فصل های ۲۱و۲۲و۲۴و۲۶ را بخوانیم. اصل و نسب او:اسحاق فرزند ابراهیم،ابراهیم فرزند تارح،تارح فرزند ناحور،ناحور از نسل سام،سام فرزند نوح،نوح از نسل خنوخ ،خنوخ از نسل انوش ،انوش فرزند شیث و شیث فرزند آدم و آدم توسط دستهای خدای زنده و بزرگ خلق شد.