تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیرگرجستان

زندگینامه الله وردی خان

مقدمه الله‌ وردی خان اونْدیلادْزِ  متخلص به الله‌ وردی خان گرجی سرداری در زمان صفویان در ایران ، ناظر ایالت فارس و مردی که سی و سه پل اصفهان و مدرسه خان شیراز را ساخت . و پدر امام قلی خان و داود خان است .الله وردی خان از اسرای گرجی بود…