تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر اشکانی

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی اشکانی ها » اشکانیان (۲۵۶ ق. م.- ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم شهریاران بزرگ مهرداد یکم ارد یا اشک سیزدهم