گوهرنامه – ۵

انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد؛ انسان عادی، به آسایش خود. _کنفوسیوس حکیم