تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

آلبرتو موراویا

گوهرنامه – ۳۵

«هنگامی ‌که آن خانم مهربان از طرف سازمان حمایت کودک به دیدن ما آمد و مثل دیگران از ما پرسید:چرا ما این‌همه بچه داریم؟زنم، که آن ‌روز خلق خوشی نداشت، صادقانه و بی‌غل و غش جواب داد:اگر وضع مالی ما اجازه می ‌داد شب‌ها به…