تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابوالسّاج

دیودادبن دیودست ابوالسّاج

ابوالسّاج، ديودادبن ديودست (د ربيع الآخر 266/دسامبر 879)، از امرا، سرداران و ديوانسالاران برجستة دستگاه خلافت عباسي و نياي ساجيان (ه‍ م). طبري (9/315) كنيه او را ابوجعفر ذكر كرده است. نام و نسب ابوالساج در برخي منابع به تصحيف داوود بن…