تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابوالفتح ميرزا

زندگانی ابوالفتح میرزا سالارالدوله

ابوالفتح ميرزا، پسر سوم مظفرالدين شاه در 8 ذي الحجه 1298هـ . ق. در دارالسلطنه تبريز ديده به جهان گشود. او نيز چون ديگر فرزندان مظفرالدين ميرزا در تبريز به تحصيل و فراگيري فنون نظامي مشغول شد. در سال 1306هـ . ق. از سوي ناصرالدين شاه به منصب…