f ابونصر فارابی | | مشاهیر تاریخ ما
تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابونصر فارابی

زندگی و اندیشه فارابی

ابونصر محمد فارابی از بزرگترین فیلسوفان ایرانی است که بیشتر آثار ارسطو را مطالعه و شرح کرد و بر مشکلات و نکات غامض آنها فائق آمد. از اینرو معلم ثانی لقب یافت. لیکن اهمیت او در کوششی است که برای آشتی دادن دو روش مشایی و اشراقی در حکمت و با…