دیودادبن دیودست ابوالسّاج

ابوالسّاج، دیودادبن دیودست (د ربیع الآخر ۲۶۶/دسامبر ۸۷۹)، از امرا، سرداران و دیوانسالاران برجسته دستگاه خلافت عباسی و نیای ساجیان (ه‍ م). طبری (۹/۳۱۵) کنیه او را ابوجعفر ذکر کرده است. نام و نسب ابوالساج در برخی منابع به تصحیف داوود بن دوست آمده است (ابن خلکان، ۶/۴۱۵). به گفته هنینگ (ص ۲۵۳-۲۵۴)، نام پدر ابوالساج به جای دیودست احتمالاً دیودشت (ابن حوقل، ۲/۵۰۶: داودشت) بوده و دیودشت به معنی «]کسی که[» خدا خالق ]اوست[»، شکلی دیگر از دیوداد است...