تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ابو سعد

زندگانی محمد ابن سعد، ابو عبدالله کاتب‌ واقدی

بْن‌ِ سَعْد، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سعد بن‌ منيع‌، مشهور به‌ كاتب‌ واقدي‌ (168-230ق‌/784- 845م‌)، مورخ‌ و سيره‌نويس‌ مشهور بغداد. او از موالى‌ حسين‌ بن‌ عبدالله‌ نوادة عباس‌ عموي‌ رسول‌ اكرم‌ بود (ابن‌ سعد، 7(2)/99)، ولى‌ ابن‌ خلكان‌…