گوهرنامه – ۵۲

همچنان که تا مرد را حیات است، از نان چاره نیست،
همچنین تا مرد را ایمان است، از علم چاره نیست.

“شیخ الاسلام احمد جام (متوفای۵۳۶ هجری قمری)”