تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

احمق

گوهرنامه – ۴۲

یک فرد اغلب به واسطه ی یک واژه، عاقل یا احمق پنداشته می شود. به راستی باید مراقب آنچه می گوییم باشیم_ کنفوسیوس

گوهرنامه – ۱۵

هرگز با یک احمق بحث نکنید، تماشاچی‌ها توانایی‌ بیان تفاوت میان شما و احمق را ندارند. مارک تواین