برچسب: ارتش ایران

زندگانی
فرج ‏الله آق‏اولی ۰

زندگانی فرج ‏الله آق‏اولی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: سپهبد فرج‏الله آق‏اولی، فرزند امان‏الله خان نصیرخاقان طبیب، در سال 1267 در اصفهان متولد شد. دورة ابتدایی را در مدرسة ادب طی کرد و پس از آن به آموختن زبان انگلیسی روی آورد و به معلمی پرداخت. او برای ادامة تحصیل به مدرسة ژاندارمری رفت و با درجة سلطانی فار‏غ‏التحصیل شد و به استخدام ژاندارمری خزانه درآمد. این واحد ژاندارمری توسط مستشار مالیه مورگان شوستر ایجاد شده بود و با خروج او از ایران منحل شد....

زندگانی
اسکندر آزموده ۰

زندگانی اسکندر آزموده

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: تیمسار سپهبد اسکندر آزموده در سال ۱۲۹۰ش در تهران متولد شد. او نیز مانند برادر بزرگ خود امیرحسین آزموده به نظامی‏گری پرداخت و از دانشکدة افسری تهران فارغ‏التحصیل شد، سپس برای ادامة تحصیل راهی اروپا و امریکا شد و دورة تاکتیک نظامی را طی کرد. اسکندر آزموده در ارتش به مقامات زیادی دست یافت که عبارتند از معاونت فرماندهی کل ارتش، معاونت آتاشه نظامی ایران در انگلستان، فرماندهی ارتش در فارس و آذربایجان، ریاست ادارة تدارکات...

زندگانی
مرتضی خسروانی ۰

زندگانی مرتضی خسروانی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: سپهبد مرتضی خسروانی فرزند آقا هاشم محلاتی در ۱۲۸۴ شمسی در محلات متولد شد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی وارد دانشکدۀ افسری شد و دورۀ دانشکده را به پایان برد. چندی بعد با درجه افسری مشغول به کار شد تا اینکه از طرف ارتش برای طی دوره هواپیمایی به فرانسه اعزام شد و دوره را به پایان رسانید.۱ در ایران به تحصیل رشته هوایی پرداخت و دانشکدۀ دیده‌بانی و آموزشگاه خلبانی را به پایان رسانید و...