تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ارد بزرگ

سخنان ارد بزرگ : کودکی

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد . ارد بزرگرسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگهرگز به کودک خویش نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش…

سخنان ارد بزرگ : پیران و خنده

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگخنده در ورای خود رازها در سینه دارد . ارد بزرگخنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگپیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد…

سخنان ارد بزرگ : فرمانروا

فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . ارد بزرگسردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! ارد بزرگمردم به دنبال گزارش روزانه…

سخنان ارد بزرگ : عشق

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگعشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگهیچ گاه عشق به همدم را پاینده…