تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اسمائیل

اسماعیل

بر اساس اعتقادات مسیحیت * خشم و انتقام از ابتدا تا به آخر اسمعیل یا اسماعیل یعنی:خداوند می شنود در کتابمقدس: تقریبا 19 بار نامی اسماعیل در کتاب عهد عتیق آمده است. محل او در کتابمقدس:برای دانستن بیشتر و دقیق در بارۀ این مرد ما نیاز داریم که…