تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اسماعیلی

زندگانی حسن صبّاح

نگارنده فرهاد دفترى | حسن صبّاح ، بنيان‌گذار دولت اسماعيليه در ايران و نيز بانى دعوت مستقل اسماعيليه نزارى. درباره آغاز زندگى و دوره جوانى او اطلاعات كمى وجود دارد. اينكه حسن صباح و خواجه نظام‌الملك و عمر خيام در كودكى باهم در مكتبى در…