تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اسپينوزا

گوهرنامه – ۶۵

نخنديد، گريه نكنيد، بيزار نباشيد، بلكه بفهميد. _اسپينوزا