تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اطلاع رسانی

زندگانی کلود شانون

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: کلود شانون . ریاضی‌دان، مهندس برق،…