تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

افشاری واتیکان

گوهرنامه – ۳۷

محبت به کسانی که تو را دوست دارند، اعتباری برای تو نیستچون گناه کاران هم به کسانی که آن ها را دوست دارند محبت می کنندنیکی در مقابل نیکی، اعتباری برای فرد محسوب نمی شود،زیرا گناه کاران هم به گناه کاران قرض داده و انتظار دارند وام…