تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

اقدامات

زندگی و اقدامات امیرکبیر

ميرزا محمدتقي‌ خان اميركبير فرزند كربلايي قربان بيگ فراهاني در سال 1222 ق در هزاوه فراهان از توابع اراك (سلطان آباد پيشين) متولد شد. كربلايي قربان پدر اميركبير در دستگاه ميرزا عيسي (ميرزا بزرگ) پدر ميرزا ابوالقاسم قائم‌‌مقام سمت آشپزي داشت.…