تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

با زندگینامه عباس‌میرزا بیشتر اشنا شوید

زندگینامه عباس‌میرزا

عباس‌میرزا را بسیاری نقطه آغاز اصلاحات در تاریخ معاصر ایران می‌دانند. او بود که در میانه جدال کهنه و نو شمشیر برکشیده و توأمان در جنگی فیزیکی در خارج و روانی در داخل ایران می‌جنگید.