گوهرنامه – ۶۹

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید. _ بنجامین فرانکلین