زندگانی محمد ابن سعد، ابو عبدالله کاتب‌ واقدی

بْن‌ِ سَعْد، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سعد بن‌ منیع‌، مشهور به‌ کاتب‌ واقدی‌ (۱۶۸-۲۳۰ق‌/۷۸۴- ۸۴۵م‌)، مورخ‌ و سیره‌نویس‌ مشهور بغداد. او از موالى‌ حسین‌ بن‌ عبدالله‌ نواده عباس‌ عموی‌ رسول‌ اکرم‌ بود (ابن‌ سعد، ۷(۲)/۹۹)، ولى‌ ابن‌ خلکان‌ (۴/۳۵۱) بنا به‌ مستندی‌ نامعلوم‌ او را «زهری‌» شمرده‌ است‌.