ابوریحان بیرونی

رشته : جانور شناسی      محل تولد : خوارزم      تاریخ تولد : ۳۶۲ خلاصه : ابوریحان یکی از دانشمندان و مشاهیر ملی ایران است . اهمیت عمده او را دراین بود که درریاضیات و علم هیات و نجوم درزمان خود تقریبا یگانه عالم بوده و می توان گفت یگانه عالم بزرگ آن دوره دراین فنون وی بود . ابوریحان بیرونی مردی یک فن و متخصص بود و درامر هیات و نجوم و علوم طبیعی مهارت داشت. همسر و فرزندان : ابوریحان چندین سال...