گوهرنامه – ۵۷

«در پی کین توزی نباشید که از دشمن زیان می بینید و به احتکار نپردازید که به قحط دچار شوید و برای راه ماندگان سرپناه باشید.در پی خانه فردای رستاخیز باشید.به این دنیا دل نبندید که بر کسی نپاید و به ترک آن نیز نکوئید که جز از راه دنیا به آخرت نتوان رسید.» نقل از تاریخ ثعالبی