تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تاریخ ثعالبی

گوهرنامه – ۵۷

«در پی کين توزی نباشيد که از دشمن زيان می بينيد و به احتکار نپردازيد که به قحط دچار شويد و برای راه ماندگان سرپناه باشيد.در پی خانة فردای رستاخيز باشيد.به اين دنيا دل نبنديد که بر کسی نپايد و به ترک آن نيز نکوئيد که جز از راه دنيا به آخرت…