زندگانی ابن خلدون

اِبْن‌ِ خَلْدون‌ xaldun ، ابوزید ebn-e ولى‌الدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد بن‌ محمد … بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ خلدون‌ حَضْرَمى‌ اِشبیلى‌ تونسى‌ ۳۲- ۰۸ق‌/۳۳۲-۴۰۶م‌، متفکرِ جامعه‌شناس‌ و مورخ‌ و قاضى‌ مالکى‌ مذهب‌ که‌ خود را از نسل‌ وائل‌ بن‌ حُجْر کندی‌ صحابى‌ مى‌دانست‌. خاندان‌ بنى‌ خلدون‌ منسوب‌ به‌ خالد، معروف‌ به‌ خلدون‌ الداخل‌ بود که‌ در سده ق‌/م‌ به‌ اندلس‌ رفت‌ و نخست‌ در قرمونه‌ و پس‌ از آن‌ در اشبیلیه‌ ساکن‌ شد. عبدالرحمان‌ در شهرتونس‌ از سرزمین‌افریقیه‌ زاده‌شد و همان‌جا به‌...