تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

جنبش مشروطه

زندگانی مریم بختیاری

بی‌بی‌مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان بختیاری، محمدعلی‌خان و مصطفی‌قلی‌خان (فرزند فتح‌الله‌خان) بود. او از زنان مبارز عصر مشروطیت است.⬅زندگی: او از زنان تحصیل کرده و روشنفکر…