تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

روانشناس

زندگینامه ولفگانگ کهلر

زندگینامه بزرگان روان شناسی ولفگانگ کهلروبه علت جنگ نمی توانست به وطنش برگردد. درجزیره تنریف یک ایستگاه پژوهش برای مطالعه میمونها وجود داشت وکهلردرطول 4سال اقامت خود دراین جزیره درباره آنها تحقیق کرد. اومطالعات خود را…