تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه عباس‌میرزا

زندگینامه عباس‌میرزا

عباس‌میرزا را بسیاری نقطه آغاز اصلاحات در تاریخ معاصر ایران می‌دانند. او بود که در میانه جدال کهنه و نو شمشیر برکشیده و توأمان در جنگی فیزیکی در خارج و روانی در داخل ایران می‌جنگید.