تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

سردار ایرانی

زندگینامه سورنا

سورنا یا سورن  پسر آرش و ماسیس سردار ایرانی در دوره اشکانیان بود که با زندگی کوتاهش از معروفیت ویژه ای در بین مردم باستان برخوردار بوده‌ است.