تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

هلن کلر

زندگینامه هلن کلر

هلن کلر در 27 ژوئن در سال 1880 در امریکا به دنیا امد. نویسنده نابینا و ناشنوا و در زمینه سوسیالیست آمریکایی فعال بود.