سخنان ارد بزرگ : پیران و خنده

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد . ارد بزرگ خنده در ورای خود رازها در سینه دارد . ارد بزرگ خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگ پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . ارد بزرگ پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند . ارد بزرگ