گوهرنامه – ۴۰

مورخ باید بعضی اوقات حتی دشمن را ستایش کند و دوست را سرزنش. _ پولی بیوس (۲۰۷ – ۱۲۵ ق.م)