نوح

* بر اساس اعتقادات مسیحیت ” استواری در ایمان به خدا در عین تنها بودن!و ناباوری!” ” نوح ” یعنی : به زبان عبری همان یناهمنو(ynahmenu ) در واقع معنای لغوی آن  این است که :از درد و رنج آسایش یافتن و یا آسایش دادن. در کتاب مقدس :اسم نوح مجموعا ۴۹ بار در کل کتاب مقدس آورده شده است.برای شناخت و بررسی این شخصیت مهم و کلیدی کتاب مقدس ما نیاز داریم که فصلهای ۶ تا ۹ از کتاب...