تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پیام آور

نوح

* بر اساس اعتقادات مسیحیت" استواری در ایمان به خدا در عین تنها بودن!و ناباوری!" " نوح " یعنی : به زبان عبری همان یناهمنو(ynahmenu ) در واقع معنای لغوی آن  این است که :از درد و رنج آسایش یافتن و یا آسایش دادن. در کتاب مقدس :اسم نوح…