تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

کارل فریدریش

زندگینامه کارل فریدریش

کارل فریدریش گاوس ریاضی دان و دانشمند بزرگ در رشته هایی به غیر از ریاضی مثل، ستاره‌شناسی و فیزیک‌ بوده و او در کشور آلمان به دنیا امده است.