گوهرنامه – ۷۲

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. _مارتین لوتر‌ کینگ