تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر غزنویان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی غزنوی ها » غزنویان (۳۸۸ – ۵۵۵ ه. ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی