تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر تیموریان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی تیموری ها » تیموریان – گورکانیان (-۷۷۱ ۹۰۳ ه. ق) بنیان‌گذار تیمور گورکانی