تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر آل بویه

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی آل بویه ها » بوییان (۳۲۰ – ۴۴۰ ه. ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی شهریار بزرگ عضدالدوله