تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر خوارزمشاهیان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی خوارزمی ها » خوارزمشاهیان (۴۷۰ – ۶۱۷ ه. ق.) بنیان‌گذار (انوشتکین غرجه) شهریاران معروف: محمد خوارزمشاه