تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر افشاریان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی افشار ها » افشاریان (۱۱۴۸ – ۱۱۶۱ ه. ق.): بنیان‌گذار نادرشاه