تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر زندیان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی زندی ها » زند (-۱۱۶۳ ۱۲۰۹ ه. ق.) بنیان‌گذار کریم خان زند